GWARANCJE
UBEZPIECZENIOWE

Dla naszych klientów prowadzących własną działalność gospodarczą przygotowaliśmy bogatą ofertę gwarancji ubezpieczeniowych. Gwarancja ubezpieczeniowa jest to instrument, dzięki któremu firma może uniknąć zamrożenia własnych środków na poczet zabezpieczenia przy zawieraniu kontraktów i umów. Gwarancje ubezpieczeniowe poprawiają zatem płynność finansową firmy oraz zwiększają wiarygodność firmy w oczach kontrahentów, ponieważ ich udzielenie poprzedzone jest sprawdzeniem kondycji firmy przez ubezpieczyciela. W naszej ofercie znajdą Państwo gwarancje zapłaty wadium (wadialne), gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Rodzaje Gwarancji Ubezpieczeniowych

arrow_right

Gwarancja zapłaty wadium – inaczej gwarancja przetargowa, umożliwia uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych pieniędzy, zastępuje wadium gotówkowe, które jest wymagane w przypadku udziału w przetargu. Dzięki gwarancjom wadialnym możliwe jest przystąpienie do wielu przetargów toczących się w tym samym czasie i dzięki temu zwiększenie szansy na zdobycie nowych kontraktów bez pogarszania płynności finansowej.

arrow_right

Gwarancja należytego wykonania kontraktu – w momencie zawierania umowy bardzo często Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu. Zamiast kaucji pieniężnej zabezpieczenie takie może zostać złożone w formie gwarancji należytego wykonania kontraktu. Takie rozwiązanie nie wymaga zaangażowania środków pieniężnych dzięki czemu poprawia się płynność finansowa przedsiębiorstwa.

arrow_right

Gwarancja usunięcia wad i usterek – warunki umowy często nakładają na Wykonawcę obowiązek złożenia zabezpieczenia pokrywającego ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad lub usterek w ramach gwarancji jakości lub rękojmi. Aby nie angażować własnych środków przedsiębiorca może złożyć takie zabezpieczenie w formie gwarancji usunięcia wad i usterek.

Ubezpieczyciele

Menu